• اردیبهشت ۱۳۹۲، کنسرت بهار موحد در برکلی
  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ بهار موحد به همراه علی صمدپور و سینا دهقانی در سالن City College برکلی به روی صحنه می روند.
خرید بلیت
 
   
Copyright © 2003-2016 Bahar Movahed Official Website. All rights reserved.